OPĆI UVJETI

"VETURA" rent a car d.d. POREČ (u sljedećem tekstu najmodavac) iznajmljuje najmoprimcu (u sljedećem tekstu najmoprimac) čiji su podatci na prednjoj strani ugovora, vozilo pod sljedećim uvjetima:

1. Da vlastoručno potpiše ugovor o najmu i time se suglasi sa odredbama ugovora:

A) da cijene i ostale uvjete iznajmljivanja navedene u važećem cjeniku prihvaća kao sastavni dio ugovora,
B) da ima 22 godine starosti do maksimum 75 godina  i važeću vozačku dozvolu najmanje 2 godine za iznajmljivanje vozila grupe A,C,D te
C) da ima 30 godine starosti do maksimum 75 godina  i važeću vozačku dozvolu najmanje 5 godina za iznajmljivanje vozila grupe E,F,H,I,K i L,
D) da posjeduje valjanu kreditnu karticu kod preuzimanja vozila, važeću i  nakon predviđenog termina vračanja vozila, za podmirenje troškova koji nisu plaćeni kao na primjer (kašnjenje u povratu vozila, nadopunjavanje spremnika vozila gorivom, prometne i parking kazne te eventualna učešća u šteti ili gubitak iznajmljenog vozila).
Povratni sigurnosni polog će se zadržati od kreditne kartice dok se vozilo ne vrati.
Iznos depozita utvrđuje se kod preuzimanja jer visina iznosa ovisi o kategoriji vozila.
E) Isto tako će najmodavac kod isporuke vozila tražit na uvid važeću osobnu ispravu ili putovnicu,
F) da prima vozilo u ispravnom stanju sa svim pripadajućim priborom i dokumentima o vozilu,
G) najmodavac vozilo isporučuje s punim spremnikom goriva a najmoprimac ga je dužan isto sa punim spremnikom vratiti u protivnom uz iznos goriva plaća i naknadu za nadopunjavanje spremnika gorivom.
H) da iznajmljeno vozilo vrati u roku naznačenom na prednjoj strani ili ranije na zahtjev najmodavca,
I) da za produženje ugovorenog perioda traži suglasnost najmodavca 48 sati prije isteka vraćanja vozila,
J) da vozilo uredno čuva i održava za vrijeme korištenja,
  da iznajmljeno vozilo ne koristi:
  a) pod utjecajem alkohola ili droga,
  b) u protuzakonite svrhe (npr. krivično djelo, carinski i drugi prekršaji...),
  c) za obuku vozača,
  d) za prijevoz putnika ili robe uz naknadu,
  e) za prijevoz ili vuču drugih vozila prikolica ili njegovih dijelova,
  f) za sudjelovanje u moto sportskim priredbama,
- da vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi ili posudi trećoj osobi,
- da vozilom upravlja sam ili osoba koju on za to ovlasti pod uvjetom da ta osoba ima najmanje 22 odnosno 30 godina starosti, važeću vozačku dozvolu i da je upisan u rubrici « drugi vozač» ovog ugovora,
- da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene maksimalne težine,
- da iznajmljenim vozilom ne prelazi granicu Republike Hrvatske bez dozvole najmodavca,
- da bez suglasnost najmodavca neće vršiti nikakvu promjenu dijelova, sklopova ili uređaja na vozilu.
- da će snositi troškove potrošenog goriva.

 

Nepoštivanjem bilo koje odredbe iz točke 1. Ugovora o najmu , najmoprimac se obvezuje da će nadoknaditi najmodavcu svu i svaku štetu koja bi iz toga proizišla a čiji će opseg utvrditi najmodavac.

2.Najmodavac će najmoprimcu, uz predočenje potvrde o izvršenom plaćanju nadoknaditi troškove redovitog održavanja vozila (izuzev troškova pranja vozila za vrijeme korištenja) i ulja.

3. Najmoprimac se obvezuje da će najmodavcu na njegov prvi zahtjev, odmah platiti :

- iznos za dnevni najam za iznajmljeno vozilo i ostale troškove koji se zaračunavaju za korištenje vozila po važećem cjeniku,
- iznos novčanih kazni izrečenih protiv najmodavca u vezi korištenja vozila prouzročene krivicom najmoprimca (kršenje prometnih propisa - parkirne i prometne pristojbe) s troškovima postupka.
- Ukoliko najmoprimac ne plati troškove najma u ugovorenom roku, najmodavac ima pravo naplatiti zateznu kamatu.

4. U slučaju ne podmirenja troškova nastalih ovim ugovorom najmodavac će pokrenuti protiv najmoprimca sudski postupak radi naplate svojih potraživanja.

- Najmoprimac je u skladu s propisima i pravilima osiguranja osiguran od odgovornosti za zaštitu prema trećim osobama, vozilo je osigurano za slučaj požara i krađe.
- Najmoprimac je odgovoran za stvarnu štetu učinjenu na vozilu za vrijeme njegova korištenja.
Prilikom zaključivanja ugovora o najmu i preuzimanja vozila, najmoprimac ima mogućnost osiguranja protiv navedenih šteta plaćanjem dnevne premije osiguranja naznačene u važećem cjeniku.

5. Bez obzira na eventualno otkupljenu odgovornost za stvarnu štetu učinjenu na iznajmljenom vozilu najmoprimac je odgovoran za:

a) nastalu štetu ukoliko nezgoda-oštečenje nije prijavljeno policiji
b) štetu učinjenu na vozilu koju je on ili po njemu ovlašteni vozač (drugi vozač) načinio pod utjecajem alkohola ili droga,
c) ako je šteta prouzročena namjerno ili zbog grube nemarnosti u vožnji,
d) ako vozač u trenutku nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu
e) ako je spremnik goriva napunjen  pogrešnom vrstom goriva: 1.500.00 kn
f) ako izgubi ključeve ili dokumenate vozila: 2.000,00 Kn

6. Najmoprimac je odgovoran za štetu koja nastane zbog ne korištenja - stajanja oštečenog vozila za vrijeme trajanja popravka, (a najduže 30 dana ) i u tom slučaju dužan je platiti naknadu u kunama protuvrijednosti od 12,5 EUR dnevno.

Najmodavac neće nadoknaditi štetu najmoprimcu za gubitak ili oštećenje osobne prtljage ili robe koja se nalazi u ili na iznajmljenom vozilu.

7. Najmodavac neće nadoknaditi štetu najmoprimcu za štete nastale zbog:

a) zakašnjenja zbog isporuke vozila,
b) bilo kakvog kvara na vozilu za vrijeme korištenja.

8.  Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi interese najmodavca i njegovog osiguravajućeg društva time:

a) što će zabilježiti imena i adrese sudionika i svjedoka nezgode,
b) što neće napustiti oštećeno vozilo dok ga nije sklonio sa mjesta nezgode i osigurao,
c) što će o šteti, čak i kada je neznatna, odmah najkraćim putem obavijestiti poslovnicu najmodavca,
d) što će u slučaju većeg oštećenja na vozilu ili ako u nezgodi ima povrijeđenih osoba (čak i kad je očigledna krivica drugih osoba) odmah pozvati i sačekati dolazak organa prometne policije radi izvršenja službenog očevida,
e) što će podnijeti pismeni izvještaj o nezgodi u poslovnici najmodavca.

9. Propusti li najmoprimac da u slučaju nezgode ispuni sve uvjete navedene člana 8. ovog ugovora odgovarati će za sve posljedice i štete koje bi najmodavcu iz tog propusta proizašle.

10. Bilo kakve izmjene ovog ugovora važe samo ako su pismeno potvrđene od obje ugovorene strane.

11. Za slučaj spora, ugovorne strane suglasno utanačuje stvarnu i mjesnu nadležnost suda prema sjedištu najmodavca.

12. Ukoliko najmoprimac podmiruje troškove najma kreditnom karticom, svojim potpisom na originalu ugovora, ovlašćuje najmodavca da ukupne troškove najma obračuna na konto organizacije koja je tu kreditnu kreditnu karticu izdala.

13. Najmoprimac pravna osoba dužan je platiti troškove najma po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana od dana završetka najma, odnosno isteka mjesečnog najma.

14. Cijena uključuje:

 • Dnevni najam
 • Neograničenu kilometražu
 • Turističku auto kartu
 • Kasko osiguranje s učešćem u šteti (CDW)
 • Osnovno osiguranje vozila - auto odgovornost  (TI)
 • Zaštitu od krađe s učešćem u šteti (TP)
 • Osiguranje osoba od nezgode (PAI)
 • Porez na dodanu vrijednost (PDV) -  25 %

15. Cijena ne uključuje:

 • Gorivo
 • Cestarine
 • Dodatnog vozača
 • Puno kasko osiguranje bez učešća u šteti (SCDW)
 • Puna zaštita od krađe bez učešća u šteti (STP)
 • Prelazak granice (CBC)
 • Dodatno osiguranje za kotače / gume, podvozje i staklo (WUG)
 • Dječje sjedalo, GPS uređaj, krovne nosače s kutijom

16. Polog za rezervaciju se ne vraća u slučaju otkazivanja rezervacije.

Prije potpisivanja ugovora o najmu automobila, budite sigurni da ste pročitali njegove odredbe koje se odnose na sve važne troškove i osiguranja koje ste odabrali.
Pregledajte automobil kako bi bili sigurni da nema oštečenja. Tek tada potpišite ugovor. Ovaj postupak će pomoći oko utvrđivanja eventualne štete tijekom Vašeg najma.

„VETURA“ rent a car d.d., sa sjedištem u Poreču, Trg Joakima Rakovca broj 2.
Društvo je upisano u registar trgovačkog suda u Rijeci,  MBS: 040105620, OIB: 76275026209.
Temeljni kapital društva iznosi 700.000,00 kuna uplaćen u cijelosti, podijeljen na 100 dionica, bez nominalnog iznosa.
IBAN:  HR8024020061100396076,  SWIFT Code:  ESBCHR22, u poslovnoj banci Erste S Bank d.d. sa sjedištem Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska.
Predsjednik Upravnog odbora: Nenad Kuzelj,  Izvršni direktor Zoran Jekić
Vetura rent a car ® is a registered trademark of Vetura rent a car d.d. / je registrirani zaštitni znak Vetura rent a car d.d.